درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


محیط کشت دیکسون آگاربه منظور جداسازی و افتراق گونه های کدامیک از قارچهای زیر استفاده می شود؟


1 ) کاندیدا

2 ) آسپرژیلوس

3 ) مالاسزیا

4 ) فوزاریوم