درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام قارچ در لام های تهیه شده با  KOH / DMSO  از نمونه های بالینی بصورت سلول های مخمری کروی دارای جدار دو لایه دیده می شود؟


1 ) کاندیدا آلبیکانس

2 ) بلاستوماسیس درماتیتیدیس
3 ) امونسیا پاروا

4 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم