درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پروتوتکا در کدام دسته از موجودات زیر طبقه بندی می شود؟


1 ) جلبک های سبز

2 ) جلبک های سبز - آبی

3 ) جلبک های بی رنگ

4 ) جلبک های آبی