درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای هضم نمونه خلط وترشحات برونشی جهت انجام آزمایش مستقیم قارچ شناسی استفاده از کدام ماده توصیه می شود؟


1 ) دی تیوتریتول
2 ) پروتئاز

3 ) آلکالین فسفاتاز

4 ) لیزوزیم