درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


عملکرد کلیه را درهنگام استفاده از کدام داروی ضد قارچ زیر باید کنترل کرد؟1 ) فلوروسیتوزین

2 ) تربینافین
3 ) آمفوتریسین B
4 ) فلوکونازول