درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اسپورزایی در کدامیک از قارچهای زیر به حالت سیمپودیال نمی باشد؟


1 ) هلمینتوسپوریوم

2 ) استمفیلیوم
3 ) اولوکلادیوم

4 ) درکسلرا