درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از درماتوفیت های زیر در محیط کشت سابورو دکستروز آگارماکروکونیدیوم های فراوان تولید می کند؟


1 ) میکروسپورم آدئینی

2 ) میکروسپورم جیپسئوم
3 ) ترایکوفایتون روبروم

4 ) تریکوفایتونویولاسئوم