درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد

1 ) M1 ، M2
2 ) B1 ، B2

3 ) G1 ، G2

4 ) P1 ، P2