درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ایجاد کدامیک از بیماریهای قارچی زیرزندگی درمناطق اندمیک نقشی ندارد؟


1 ) هیستو پلاسموزیس

2 ) اسپوروتریکوزیس

3 ) کاندیدیازیس
4 ) کوکسیدیوئیدومایکوزیس