درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


بهترین محیط کشت برای نگهداری گونه های درماتوفیت کدام است؟


1 ) سابورو دکستروزآگار

2 ) ژلوز رقیق شده سایورو
3 ) مالت اکستراکت آگار
4 ) پوتیتو دکستروزآگار