درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازعوامل قارچی زیردر محیط حاوی سیکلوهگزامید قادربه رشد می باشد ؟


1 ) رایزوپوس اوریزا

2 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم
3 ) ترایکوسپورون بژلی

4 ) فوزاریوم سولانی