درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان میکروسکوپی کدامیک ازقارچهای زیر با آسپرژیلوس نیجرشباهت دارد؟


1 ) بای پولاریس

2 ) اسکوپولاریوپسیس

3 ) سین سفالستروم
4 ) ورتیسیلیوم