درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


با مشاهده هایف در برش های بافتی تهیه شده از نمونه بیوپسی ریه به کدامیک از بیماریهای زیر مشکوک می شویم؟


1 ) سودآلشریازیس
2 ) کوکسیدیوئیدومایکوزیس

3 ) کریپتو کوکوزیس

4 ) هیستوپلاسموزیس