درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان آسکوکارپ پری تشیا پوشیده ازمیسلیوم های تیره و مویی شکل در کدامیک از قارچهای زیر دیده می شود؟


1 ) چاتومیوم

2 ) فوما

3 ) کلادوسپوریوم

4 ) آسپرژیلوس