درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازقارچهای زیرعامل اتیولوژیک کرومومایکوزیس می باشد؟


1 ) مادورلا گریزه آ

2 ) نئوتستودینا روزاتی

3 ) آگزوفیالا جینسلمی
4 ) مادورلا مایستوماتیس