درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تولید آنزیم هیالورونیدازتوسط کدام تک یاخته زیر بروزعلائم بیماری را باعث می شود؟


1 ) ژیاردیا لامبلیا

2 ) دی آنتامبا فرژیلیس

3 ) تریکوموناس واژینالیس

4 ) بالانتیدیوم کلی