درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مرگ در آلودگی با کدام تک یاخته زیرخیلی سریع اتفاق می افتد؟


1 ) آنتاموباهیستولیتیکا

2 ) آکانتامبا کاستلانی

3 ) نگلریافاولری
4 ) توکسوپلاسما گوندی ای