درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


هسته کدامیک از آمیب های زیر فاقد کروماتین محیطی می باشد؟


1 ) آنتا موباهیستولیتیکا

2 ) یداموبا بوتچلی
3 ) آنتاموبا هارتمنی

4 ) آنتاموبا ژنژیوالیس