درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال توکسوپلاسما از طریق چفت به جنین درچه مرحله از دوران حاملگی بیشتراست؟


1 ) سه ماهه اول

2 ) سه ماهه دوم

3 ) سه ماهه سوم

4 ) در تمامی دوران حاملگی یکسان است