درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی

1 ) اکتساب عفونت اولیه

2 ) انتشار انگل از قلب

3 ) فعال شدن مجدد انگل در مغز
4 ) انتشارانگل از CSF