درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تمامی تک باخته های زیردر شاخه Apicomplexa هستند به اسنثنای :


1 ) توکسوپلاسما

2 ) پلاسمودیوم

3 ) ایزوسپورا

4 ) کیلوماستیکس