درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


Xenodiagnosis در تشخیص اختصاصی کدامیک از بیماریهای زیرکاربرد د ارد؟


1 ) بیماری خواب

2 ) بیماری شاگاس
3 ) مالاریا

4 ) ترکسوپلاسموز