درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کاربرد کدامیک از روشهای زیر در تشخیص کالا آزاردرمناطق روستایی ایران بیشتراست ؟


1 ) IFA

2 ) DAT

3 ) IHA

4 ) CFT