درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


 Paroxysm در بیماری مالاریا چه مدت بطول می انجامد؟


1 ) یک ربع تا یک ساعت

2 ) دوتا شش ساعت

3 ) دو تا چهارساعت

4 ) پنج تا یازده ساعت