درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال انگلهای مالاریا از راه های زیر کدامیک بیولوژیکی است؟


1 ) جفت

2 ) انتقال خون

3 ) سوزن وسرنگ آلوده

4 ) نیش پشه آنوفل ماده