درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تعداد مروزوئیت های شیزونت رسیده نسجی کدامیک از پلاسمودیوم های زیر بیشتر است؟


1 ) ویواکس

2 ) فالسی پاروم

3 ) مالاریه

4 ) اواله