درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


داروهای ضد مالاریای زیر همگی جزء چهارآمینوکینولینها می باشند به استثنای :


1 ) آمودیاکین

2 ) پریماکین

3 ) پریمتامین

4 ) کلروکین