درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تک یاخته های زیر دراکثرمراحل دارای اندامهای حرکتی مشخصی هستند به استثنای:


1 ) ماستیگوفورا

2 ) سیلیوفورا

3 ) سارکودینا

4 ) میکروسپورا