درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از آنتی ژنهای زیر در بررسی های اپیدمیوژیک بیماریهای قارچی کاربرد ندارد؟


1 ) اوئیدیومایسین


2 ) هیستوپلاسمین

3 ) کوکسیدیوئیدین

4 ) اسپوروتریکین