درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جذب الکل (پروپانول) درتشخیص گونه کدامیک از ارگانیسمهای ذیل می تواند کمک کننده باشد؟


1 ) پروتوتکا

2 ) کاندیدا

3 ) ژئوتریکوم

4 ) پنی سیلیوم