درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از قارچهای زیر درمحیط ئونشتین جنسن کلنی های زرد روشن ایجاد می کند؟


1 ) ترایکوفایتون تونسورانس

2 ) میکروسپوروم فولوم
3 ) میکروسپورم فروجینوم
4 ) ترایکوفایتون سوداتنس