درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نوروسپورا نام مرحله جنسی کدامیک از قارچهای زیراست ؟


1 ) آسپرژیلوس

2 ) رایزوپوس

3 ) مونیلیا

4 ) پنی سیلیوم