درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از گونه های کاندیدا درمحیط کورن میل آگارقادربه تولید کلامیدوسپورنیست؟


1 ) کروزه ای
2 ) آلبیکنس

3 ) دابلینینسیس

4 ) تروپیکالیس