درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ترایکوفایتون های زیر عامل آلودگی موبه قرم اکتوتریکس می باشد؟


1 ) وروکوزوم
2 ) تونسورانس
3 ) شوئن لایتی

4 ) ویولاسئوم