درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تعریف صحیح برای کلامیدوکونیدیوم چیست؟


1 ) حاصل تکثیرجنسی وحساس به شرایط محیطی
2 ) حاصل تکثیرجنسی ومقاوم به شرایط محیطی
3 ) حاصل تکثیرغیرجنسی وحساس به شرایط محیطی
4 ) حاصل تکثیرغیرجنسی ومقاوم به شرایط محیطی