درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نام مرحله غیر جنسی سودآلشریا بوئیدی کدامیک از موارد زیر است؟


1 ) سدوسپوریوم آپیوسپرموم
2 ) اسکوپولاریوپسیس برویکالیس

3 ) سپدونیوم sp

4 ) نئوتستودینا روزاتی