درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اسپورزایی دراسکوپوللاریوپسیس به کدامیک از روش های زیر صورت می گیرد؟


1 ) انتروتالیک

2 ) انتروبلاستیک

3 ) هولوبلاستیک

4 ) تالیک - آرتریک