درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیر درمتوقف مکانیسم های دفاعی سلوهای ماکروفاژبعد ازبلع لژیونلاها دخالت دارند. بجز:


1 ) واکوئل های فاگوزومال فاقد وارد کردن گرانول های لیزوزومی می باشند.

2 ) انفجار تنفسی اکسیداتیو در داخل فاگوسیتها کاهش می یابد.

3 ) حضورآهن درون سلول فعالیت دفاعی را متوقف می سازد.

4 ) ریبوزوم ها ومیتوکندری اطراف واکوئل های حاوی لژیونلا تجمع می یابند.