درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از شاخص های بیماری زائی پسودوموناس آئروژینوزا یک همولیزین مقاوم به حرارت است که با تخریب لیسیتین باعث مهارفعالیت مژههای تنفسی می گردد؟


1 ) رامنولیپید

2 ) فسفولیپاز c

3 ) پیوسیانین

4 ) اگزوتوکسین s