درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دربیماری زائی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس عوامل زیرموثرهستند.بجز:


1 ) سولفاتیدها

2 ) فاکتورطنابی ( کورد )

3 ) اگزوتوکسین

4 ) مشتقات اسید مایکولیک