درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازتیپ های کلستریدیوم پرفرنجنس دارای سه نوع توکسین آلفا بتا واپسیلون می باشد؟


1 ) A

2 ) B

3 ) C

4 ) E