درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه گزینه های زیر در مورد پپتید وگلی کان استافیلوکوکوس اورئوس صحیح است بجز:


1 ) فعالیتی شبیه به آندوتوکسین دارد.

2 ) مانع عمل فاگوسیتوزمی گردد.

3 ) در تشکیل آبسه نقش دارد.

4 ) گیرنده جزء Fc ایمونوگلوبولین ها است .