درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درساختارپپتیدوگلی کان در دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی بطورمعمول پیوند بین پپتیدی بین کدامیک از دواسید آمینه ی زیر اتفاق می افتد؟


1 )

2 )

3 )

4 ) D-alanine   DPA