درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازدانشمندان زیر بعنوان پدر شیمی درمانی شناخته می شود؟


1 ) لوئی پاستور

2 ) پل ارلیش

3 ) وینسنت بورده

4 ) سلمن واکسمن