درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آکرومونیوم با کدامیک ازقارچهای زیر ازنظرمشخصات میکروسکوپی اشتباه است ؟


1 ) اسپوروتریکس
2 ) کورولاریا

3 ) اسکوپولاریوپسیس

4 ) سپدونیوم