درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کپک سبز روی پرتغال کدامیک از قاارچهای زیراست؟


1 ) پنی سیلیوم دیجیتاتوم
2 ) رایزوپوس اریزا

3 ) آسپرژیلوس ترئوس

4 ) فوزاریوم گرامیناروم