درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گونه های جنس مالاسزیا در کدامیک از ویژگی های زیریکسان می باشند؟


1 ) عدم رنگ پذیری با روش دیازونیوم آبی B

2 ) عدم هیدرولیزه اوره

3 ) رشد مخمری بدون هایف در محیط کورن میل آگار
4 ) حساسیت دیواره سلولی به آنزیم 1ß و3 گلوکوناز