درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آلترناریا عامل اتیولوژیک کدامیک ازعفونت های قارچی زیر به شمار می آید؟


1 ) کراتومایکوزیس
2 ) فایکومایکوزیس

3 ) آدیاسپیرومایکوزیس

4 ) کرومومایکوزیس