درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از مورد ذیل می تواند مشخصه ساکارومایسس سرویسیه در رنگ آمیزی با کاینیون بشد؟


1 ) اسفرول حاوی آندوسپور

2 ) آسکوستروماهای سخت وسیاه رنگ

3 ) آسک برهنه حاوی 4 آسکوسپور
4 ) آرتروکنیدیوم وبلاستوکونیدیوم