درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تولید کونیدیوم های گلابی شکل دوسلولی از مشخصات کدامیک از قارچهای زیرمی باشد؟


1 ) اولوکلادیوم


2 ) استمفیلیوم

3 ) کورولاریا

4 ) تریکوتشیوم